KULTURFÖRENINGEN

Moving Art Company

Kulturföreningen Moving Art Company


Kulturföreningen Moving Art Company har till uppgift att skapa scenkonst inspirerad av antroposofi, japansk kultur och samtida konst samt bedriva pedagogisk och hälsobefrämjande verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.


 

Stadgar för kulturföreningen Moving Art Company


  1. Föreningens namn är Moving Art Company och har sitt säte i Järna, Södertälje kommun.


  1. Kulturföreningen Moving Art Company har till uppgift att skapa scenkonst inspirerad av antroposofi, japansk kultur och samtida konst samt bedriva pedagogisk och hälsobefrämjande verksamhet för barn ungdomar och vuxna.


  1. Medlem kan var och en bli som ser något berättigat i föreningens ändamål. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte.


  1. Medlemsavgift fastställes årligen av årsmötet.


  1. Föreningens beslutande organ är årsmötet, föreningsmötet och styrelsen. Årsmötet utser styrelse bestående av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter. Mandattiden är två år. Ordföranden utses av årsmötet årligen. Övriga poster fördelas inom styrelsen. Årsmötet utser även revisor och en revisor suppleant.


  1. Föreningens löpande ärenden handhas av styrelsen som vid behov kan tillsätta ett verkställande utskott utom eller inom sig för detta ändamål. Styrelsens ansvarar även för att planlägga och handha föreningens ekonomi, hålla ordnad bokföring för verksamheten samt beslutar för hur föreningens firma skall tecknas. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller annan ledamot. Styrelsen är beslutsför då minst minst hälften av ledamöterna är närvarande på sammanträdet.


  1. Årsmöte skall äga rum senast den 30 April. Kallelse skall skriftligen utsändas tre veckor innan mötet. Föreningsmöte hålls förövrigt när styrelsen så bestämmer eller när minst tio föreningsmedlemmar önskar det. Dagordning skall alltid åtfölja kallelse till föreningsmöte.


  1. Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.


  1. För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum.


  1. Föreningens tillgångar skall vid ett eventuellt upphörande fördelas av styrelsen till med föreningens ändamålsparagraf förenlig verksamhet.


Verksamhetsberättelser


Medlemskap


 


 

Styrelsen

 

Michael Pietsch ordf

Yoko Pietsch kassör

Brigitte Deck sekreterare

Aurora Granstedt

Kiyomi Johansson

Gunilla Areskoug suppleant

Jacob Kiehn suppleant
Kulturföreningen Moving Art Company samarbetar med Arbetanas Bildningsforbund ABF

Moving Art Company © All Rights Reserved